Polityka w zakresie ochrony danych osobowych 

Firma FM Polska sp. z o.o. (zwana dalej FM Logistic) wie, że sposób, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe jest dla Was istotny i zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona Państwa prywatności.  Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób FM Logistic gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. Dokument zawiera informacje na temat rodzaju zbieranych przez nas danych, sposobu ich przetwarzania oraz celów, w jakich są one przetwarzane.

Ostatnia aktualizacja Polityky miała miejsce w dniu 24 marca 2020 r.

Podstawowe zasady – Nasze zobowiązanie do ochrony danych osobowych
FM Logistic zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- (zwanym dalej „RODO”). Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

 • gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane jedynie w celach opisanych w niniejszej Polityce lub w celach szczególnych, o których Państwo zostaliście poinformowani i/lub na które wyraziliście Państwo zgodę;
 • przyjmujemy zasadę minimalizacji gromadzenia danych osobowych: tzn. gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do ich przetwarzania i wykorzystania, bez zbędnego gromadzenia danych;
 • jeżeli posiadane przez nas dane osobowe nie będą już przydatne do przetwarzania przez nas danych i jeżeli nie będziemy mieli obowiązku ich przechowywania, dane te zostaną usunięte lub uczynione anonimowymi.

Definicje
Dane osobowe:
Wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanej osoby fizycznej. Przykład : osoba jest identyfikowana bezpośrednio na podstawie jej imienia i nazwiska oraz pośrednio na podstawie numeru telefonu lub numeru rejestracyjnego pojazdu.

Przetwarzanie danych osobowych:
Każda operacja lub zestaw operacji realizowanych lub niewykonywanych przy użyciu zautomatyzowanych procesów i stosowanych do danych osobowych lub zestawów danych osobowych, takich jak : gromadzenie, zapis, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych:
Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele („dlaczego?”) i środki („jak?”) przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzający dane:
Osoba fizyczna lub prawna, urząd publiczna, departament lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.
Jakie dane osobowe zbieramy?
Gromadzone przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich gromadzenia oraz usług, jakie świadczymy na rzecz użytkownika.
Ogólnie, możemy zbierać bezpośrednio następujące kategorie danych osobowych:

 • szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy i numer(y) telefonu;
 • historie przeglądania, takie jak odwiedzane strony, data wizyty, lokalizacja podczas wizyty lub adres IP;
 • dane zawarte w Państwa CV, jeśli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie;

W jakim celu zbieramy Państwa dane osobowe?
Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • aby móc się z Państwem skontaktować, obsługiwać i odpowiadać na Państwa prośby o udzielenie informacji;
 • aby rozwijać i ulepszać nasze produkty, usługi oraz funkcjonalność naszych stron internetowych, a także nasze aplikacje;
 • w celu uwierzytelnienia tożsamości osób, które kontaktują się z nami telefonicznie lub w inny sposób;
 • aby utworzyć konto podczas rejestracji do naszych aplikacji lub w celu skorzystania z naszychusług.

Możemy również potrzebować Państwa danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w celu zawarcia i wykonania umowy nas łączącej.
Gdy gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów wymienionych powyżej lub na innych, poinformujemy Państwa o tym przed lub w momencie rozpoczącia ich gromadzenia.
W razie potrzeby prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Kto jest administratorem danych?
Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez FM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 111A, 96-320 Mszczonów, KRS: 0000054644, NIP: 8381000827, REGON: 010725511Jakie są Państwa prawa i jak można z nich korzystać?
Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu szereg praw, z których mogą Państwo w każdej chwili skorzystać. Poniżejwykaz tych praw.

Prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania
Ważne jest dla nas, aby dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat były dokładne, aktualne, kompletne i istotne. W celu zapewnienia, że przestrzegamy tego zobowiązania, mają Państwo prawo dostępu, korekty lub aktualizacji swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy; lub
 • wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, którą wcześniej nam Państwo udzielili, o ile nie ma innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych; lub
 • uważają Państwo, że dane osobowe nie są przetwarzane legalnie; lub
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby odpowiedzieć na Państwa prośbę zgodnie z wymogami prawnymi.
Jeżeli gromadzone przez nas dane osobowe nie są już potrzebne do jakiegokolwiek celu i nie ma obowiązku prawnego ich zachowania, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć lub zanonimizować te dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 • Uważają Państwo, że dane osobowe, które posiadamy na Pańtwa temat, są niedokładne; lub
 • w odniesieniu do danych osobowych, które nie są przetwarzane legalnie, wolą Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie niż je usunęli; lub
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów, dla których je zgromadziliśmy, ale potrzebujemy tych danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych i czekają Państwo, aby dowiedzieć się, czy Państwainteresy związane z tym sprzeciwem mają pierwszeństwo przed uzasadnionymi powodami, na które powołuje się FM Logistic.

Jeśli chcą Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych przez nas, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby odpowiedzieć na Państwa prośbę zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

Aby skorzystać ze swoich praw

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw pisząc na adresem e-mail: dpo-pl@fmlogistic.com.
Jak długo będą przechowywane Państwa dane?
Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto dane mogą być zatrzymywane, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie.
Jak chronimy Państwa dane osobowe?
Jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, uszkodzeniem, nieupoważnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem, a także stosujemy wiele środków bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych:
Udostępniając dane osobowe użytkowników naszym spółkom zależnym lub innym organizacjom, zapewniamy, że robimy to tylko tym organizacjom, które dysponują istotnymi środkami bezpieczeństwa danych i przechowywania oraz przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych, na warunkach równoważnych z tymi, które respektujemy.

Międzynarodowe transfery Państwa danych:
Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku FM Logistic dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom i gwarancje bezpieczeństwa takiego międzynarodowego transferu danych.

Gwarancje, z których korzystamy w celu ochrony międzynarodowych transferów danych obejmują:

 • wzór standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Te standardowe klauzule stanowią wystarczającą gwarancję, ponieważ umożliwiają zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez przepisy o ochronie danych osobowych, a w szczególności w odniesieniu do RODO.
 • Poprzez mechanizmy certyfikacji, które poświadczają, że strony trzecie mające siedzibę poza EOG przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami. Certyfikaty te muszą być zatwierdzone albo przez Komisję Europejską, albo przez właściwy organ nadzorczy zgodnie z RODO, albo przez krajową jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z RODO.

Cookies i inne technologie

Korzystając z plików cookie możemy również gromadzić dane osobowe użytkownika podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub witryn internetowych osób trzecich, a także naszych aplikacji mobilnych lub aplikacji osób trzecich. Może to obejmować:

 • informacje o przeglądarce urządzenia i systemie operacyjnym, którego Państwo używają;
 • adres IP urządzenia, którego Państwo używają;
 • strony internetowe, które Państwo odwidzają;
 • linki, z których korzystają Państwo podczas interakcji z naszymi usługami.

Dane te są również zbierane przez zewnętrznych dostawców usług w celu:
– utrzymania i wparcia stron internetowych;
– ułatwienia świadczenia usługi;
– pomocy nam w analizie korzystania z naszych usług.
Usługodawcy zewnętrzni są zobowiązani do nieujawniania i niewykorzystywania tych danych do żadnych innych celów.
Link do polityki ochrony dla zewnętrznych dostawców usług:

Usługi Google Play
Google Analytics
Crashlytics

Zmiany w polityce ochrony danych osobowych
W celu doskonalenia naszych usług, możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności, np. poprzez wprowadzenie nowych technologii lub uruchomienie nowych usług. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek uzupełnień lub zmian w niniejszej Polityce Prywatności otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie.